ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Do Państwa dyspozycji są eleganckie standy ekspozycyjne.

Wymiary : 40cm / 30cm / 165 cm

Ilość pozycji na regale : 28 

 

 

 Kącik Smaku
Stara Wieś ul. Piękna 32
05-830 Nadarzyn


Zamówienia

§ 4 Regulaminu: Zamówienia

1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią
oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie
zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za
pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub poczty elektronicznej
przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej
Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest
zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez
wybór polecenia "DO KOSZYKA" pod danym Towarem
prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po
skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU”
sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez
wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na
Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Zamawiam i płacę”.
Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest
informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też
o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść
w związku z Umową sprzedaży.

4. Klient składający zamówienie za pośrednictwem poczty
elektronicznej, przesyła je na adres e-mail podany przez Sprzedawcę
na Stronie Internetowej Sklepu. Klient w wiadomości przesyłanej do
Sprzedawcy, podaje w szczególności: nazwę Towaru, kolor oraz jego
ilość, spośród Towarów prezentowanych na Stronie Internetowej
Sklepu.

5. Po otrzymaniu od Klienta drogą elektroniczną wiadomości o której
mowa w §4 ust. 4, Sprzedawca przesyła Klientowi zwrotną
wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając swoje
dane rejestrowe, cenę wybranych Towarów oraz możliwe formy
płatności oraz sposób Dostawy wraz z jego kosztem, jak też
informacje o wszystkich dodatkowych płatnościach jakie Klient
miałby ponieść z tytułu Umowy sprzedaży. Wiadomość zawiera
także informację dla Klienta, że zawarcie przez niego Umowy
sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga za sobą
obowiązek zapłaty za zamówiony Towar. Na podstawie podanych
przez Sprzedawcę informacji, Klient może złożyć zamówienie,
przesyłając wiadomość elektroniczną do Sprzedawcy wskazując
wybraną formę płatności oraz sposób Dostawy.

6. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta
oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem
zamówienia.

7. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez
Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.

8. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca
przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej
informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja
o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy
o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 ust. 6 powyżej i z chwilą jego
otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

9. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej
warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty
elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta
podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.

up
Pokaż pełną wersję strony
© 2014 Kącik Smaku