ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Do Państwa dyspozycji są eleganckie standy ekspozycyjne.

Wymiary : 40cm / 30cm / 165 cm

Ilość pozycji na regale : 28 

 

 

 Kącik Smaku
Stara Wieś ul. Piękna 32
05-830 Nadarzyn


Odstąpienie od Umowy sprzedaży

§ 8 Regulaminu: Odstąpienie od Umowy sprzedaży

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może
w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od
chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta.
Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy
oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na
formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na
Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: Formularz odstąpienia. Do
zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego
upływem.
Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy
oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem formularza
udostępnionego na stronie internetowej pod adresem: Elektroniczny
Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie
oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie
potwierdza Klientowi otrzymanie formularza złożonego za
pośrednictwem strony internetowej.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za
niezawartą.

4. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży
zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie
14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od
Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego
płatności, w tym koszt Dostawy. Sprzedawca może wstrzymać się ze
zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania
z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania
Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób
dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy
oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do
zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak
nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od
Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie
Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

8. W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty
zwrotu Towaru.

9. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym
trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Klienta o kosztach
zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.

10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru
będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza
sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania
Towaru.

11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego
sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie
zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego
z żadnymi kosztami.

up
Pokaż pełną wersję strony
© 2014 Kącik Smaku